Sökning: "Jessica Persson Schäring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Persson Schäring.

  1. 1. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

    Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
    Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

    Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER