Sökning: "Jessica Sjöstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jessica Sjöstrand.

 1. 1. Den ensamma immigranten : En kvalitativ studie om stadsdelsmammans utbildning och sociala nätverk ur ett hälsopedagogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Sjöstrand; Tommy Nilsson; Jessica Kreku; [2020]
  Nyckelord :education; integration; neighbourhood mothers; salutogenes; sence of coherense; social capital; integration; känsla av sammanhang; pedagogik; salutogenes; socialt kapital; stadsdelsmammor;

  Sammanfattning : Stadsdelsmammor 2.0 i Helsingborg anordnar utbildning för invandrarkvinnor. Utbild­ningen leder till att kvinnorna får uppdrag som stadsdelsmammor i ett bostadsområde. Syftet är att dessa stadsdelsmammor ska dela med sig av sina kunskaper och öka delaktigheten bland de boende i området. LÄS MER

 2. 2. Didaktiska möjligheter utifrån genuskonstruktioner i Hungerspelen : En karaktärsanalys av Katniss Everdeen och Peeta Mellark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jessica Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Genus; feminism; femininitet; maskulinitet; stereotyper; normer; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att studera romanen Hungerspelen, skriven av Suzanne Collins. Syftet är att undersöka hur karaktärerna Katniss och Peeta skildras ur ett feministiskt perspektiv där fokus ligger på att studera de båda karaktärernas genuskonstruktioner. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of the Characterization in Bridget Jones’s Diary from a Feminist Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jessica Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Feminism; Gender; Femininity; Masculinity; Literature; Education; Didactics; Bridget Jones’s Diar;

  Sammanfattning : This essay investigates Bridget Jones’s Diary, a novel written by Helen Fielding, from a feminist perspective with an emphasis on gender. The focus lies on Bridget’s characterization and how it can be perceived as problematic from a feminist point of view. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer kan förklara att svenska noterade SME:s frivilligt hållbarhetsrapporterar? : -En kvantitativ studie om förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Gustafsson; Herta Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; voluntary disclosure; determinants; GRI and UN:s Global Compact; Hållbarhetsrapportering; frivillig information; förklarande faktorer; GRI; FN:s Global Compact;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som kan förklara att svenska noterade SME frivilligt hållbarhetsrapporterar.   Metod: Den här studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Skolkuratorn i den mångkulturella skolan : En kvalitativ studie om skolkuratorers arbete med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Malin Eriksson; Jessica Sjöstrand Johansson; [2015]
  Nyckelord :Elevhälsa; handlingsutrymme; nyanlända elev; skolkurator;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever. För att uppfylla syftet genomfördes kvalitativa intervjuer med fem skolkuratorer. LÄS MER