Sökning: "Jessica Svedenbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Svedenbäck.

  1. 1. Vi ska vara barnens röst när de inte kan eller vågar prata själva! : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogik

    Författare :Therese Rooth; Jessica Svedenbäck; [2022]
    Nyckelord :Barn som far illa; förskola; orosanmälan; anmälningsplikt; omsorgssvikt; anknytning.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar av arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet. För att undersöka detta har sju förskollärare intervjuats om deras uppfattningar kring arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet. LÄS MER