Sökning: "Jessica Svensson Mikkonen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Svensson Mikkonen.

  1. 1. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
    Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

    Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER