Sökning: "Jessica Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Jessica Svensson.

 1. 1. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 2. 2. Lärares inställningar till och arbete med laborativ matematikundervisning. : Teachers’ attitudes towards and work with manipulatives in mathematics teaching and learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jessica Svensson; Sara Lindros; [2021]
  Nyckelord :inställning; kompetens; kompetensutveckling; laborativt material; laborativ matematik; undervisning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Då undervisningen som bedrivs i skolan ska bidra till att elever stimuleras till att lära och även inhämtar väsentliga kunskaper finns behovet av en variationsrik undervisning och även att den baseras på beprövad erfarenhet. Genom att lärare erbjuder elever en variationsrik undervisning som inkluderar laborativ matematik, bidrar detta till att eleverna både får en variation i sin undervisning men kan även vara fördelaktigt för deras kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. "Finland, mitt fadersland. Sverige, mitt hemland"

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Satu Nyström; Jessica Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Komponenter för samarbete : samarbetet mellan familjehem och socialsekreterare och dess inverkan på placeringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jessica Svensson; Gullersbo Lovisa; [2020]
  Nyckelord :familjehem; sammanbrott; socialsekreterare; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera socialsekreterares och familjehems erfarenheter av sammanbrott och samarbete samt identifiera viktiga komponenter i samarbetet för familjehemsplaceringar. I en kvalitativ intervjustudie har det sökts svar hos sex olika informanter, varav tre är familjehem och tre är socialsekreterare. LÄS MER

 5. 5. Laborativ matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Svensson; Sara Lindros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt är syftet att ta reda på om laborativt arbetssätt har någon inverkan på elevers lärande vid undervisning. Hela arbetet utgår från vår huvudfrågeställning: har ett laborativt arbetssätt någon inverkan på elevers matematiska utveckling? För att kunna besvara frågeställningen och syftet har sökningar med kombinationer av olika sökord genomförts i olika databaser såsom ERIC, Swepub och Google Scholar. LÄS MER