Sökning: "Jessica Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Jessica Svensson.

 1. 1. Laborativ matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Svensson; Sara Lindros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt är syftet att ta reda på om laborativt arbetssätt har någon inverkan på elevers lärande vid undervisning. Hela arbetet utgår från vår huvudfrågeställning: har ett laborativt arbetssätt någon inverkan på elevers matematiska utveckling? För att kunna besvara frågeställningen och syftet har sökningar med kombinationer av olika sökord genomförts i olika databaser såsom ERIC, Swepub och Google Scholar. LÄS MER

 2. 2. Mindfulness i skolan -en häslofrämjande intervention i förhållande till empowerment och SOC

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Svensson; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; mindfulness; school; empowerment; SOC; school-environment; school-work; well-being; Hälsofrämjande; mindfulness; skola; empowerment; SOC; välbefinnande; skolarbeten socialskolmiljö;

  Sammanfattning : Efter att ha medverkat i mindfulness-programmet ”Mitt Lugn” två till tre gånger i veckan under sex veckor anmälde sig tolv gymnasieelever till en intervju. En kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera intervjuerna. LÄS MER

 3. 3. Betyg i grundsärskolan : normalisering eller stigmatisering?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jessica Svensson; Sandra Grengby; [2019]
  Nyckelord :Betyg; demokrati; grundsärskola; normalisering; stigmatisering; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Studien utreder syftet med betyg i grundsärskolan, samt huruvida betygsättningen i sig eventuellt leder till ökad stigmatisering för elever i grundsärskolan. Bakgrunden beskriver bland annat grundsärskolan som skolform samt syftet med betyg. Därefter följer teoridelen som tar avstamp i Goffmans teorier om stigmatisering. LÄS MER

 4. 4. How the concept of fairness influences EU law

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jessica Svensson; [2018]
  Nyckelord :Fairness; Tax; EU-law; ATAD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis presents fairness as a concept that can be defined in several ways. The different definitions overlap and influence each other in a somewhat unexpected manner. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters attityder gentemot asylsökande som söker vård för psykisk ohälsa : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Karidar; Malin Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER