Sökning: "Jessica Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Jessica Svensson.

 1. 1. Didaktiska motvindar i förskollärarens ledarskap : En kvalitativ studie gällande förskolläraresundervisningsansvar och ledarroll i arbetslaget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linda Svensson; Jessica Wallerstein; [2023]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Undervisning; Ledarskap; Ledarroll; Ansvar; Förutsättningar; Möjligheter; Utmaningar; Didaktik; Didaktisk grund; Didaktiska nivåer; Didaktiska komponenter; Didaktisk stämmor;

  Sammanfattning : Förskollärares ansvar är att leda undervisningen i riktning mot målområdena i förskolans läroplan, under genomförandet och vid planeringen av undervisningen (Skolverket 2018). Studiens intention är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar tillsammans om sina didaktiska möjligheter som handlar om att reflektera och utveckla den undervisning som sker. LÄS MER

 2. 2. Lärares attityder och upplevelser om kartläggningsmaterialet Hitta språket relaterat till elever med läs - och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Holmander; Hanna Svensson; [2023]
  Nyckelord :Hitta språket; kartläggningsmaterial; läs- och skrivsvårigheter; språklig medvetenhet; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Hitta språket är ett stöd för att kartlägga elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass. Kartläggningsmaterialet är obligatoriskt och ska utföras under höstterminen i förskoleklassen. Syfte är att identifiera elever som är i behov av stöd. I skollagen står det att elever som är i behov av stöd har rätt att få det i tid. LÄS MER

 3. 3. De omätbara livsviktiga förmågorna : En studie i hur värdegrundsarbete förankrat i skönlitteratur kan utveckla framtidens demokratiska medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Vendela Svensson; Amanda Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Fiction; value-based work; didactic potential; empathy; narrative fantasy; critical literacy; Skönlitteratur; värdegrundsarbete; didaktisk potential; empati; narrativ fantasi; kritisk litteracitet;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur ett skönlitterärt verk kan användas som verktyg för arbetet med värdegrundsfrågor i grundskolan. Vidare har studien som syfte att ta reda på hur ett sådant arbete kan bidra till elevers utveckling av de omätbara förmågor som kan tänkas fundamentala inför deras framtida uppdrag som demokratiska samhällsmedborgare. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetssätt genom skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Holmander; Hanna Svensson; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; litteraturdidaktik; skönlitteratur och språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att redogöra för olika språkutvecklande arbetssätt genom skönlitteratur för lågstadieelever. Därtill behandlas vilka möjligheter och utmaningar skönlitteraturen utgör i förhållande till dagens mångkulturella skolor. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER