Sökning: "Jessica Währn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Währn.

  1. 1. Säsongsanställda i tjänsteföretag: : En kvalitativ studie i hur företag överför servicekultur till säsongsanställda.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Jessica Währn; [2018]
    Nyckelord :seasonal employment; internal marketing; service management; service culture; säsongsanställda; intern marknadsföring; service management; servicekultur;

    Sammanfattning : Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför servicekultur till säsongsanställda. Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat) – 15hp - VT18 Syfte och forskningsfrågor: Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 1. LÄS MER