Sökning: "Jessica Wängdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Wängdahl.

 1. 1. Varför skönlitteratur i skolan? : En studie angående lärares syn på skönlitteraturens roll i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jessica Wängdahl; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhetspedagogik; Bildningspedagogik; Färdighetspedagogik; Sociokulturellteori; Skönlitteratur; Skolan; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka motivet till användande av skönlitteratur i skolundervisningen samt att undersöka vilken/vilka ämnesbeskrivningar/ ämnesförståelser lärarna lutar sig mot vid användningen av skönlitteratur i undervisningen. Studien har genomförts genom intervjuer med nu verksamma svensklärare. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteraturens roll i gymnasieelevers identitetsskapande - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jessica Wängdahl; [2017]
  Nyckelord :Skönlitteratur; Fiktionsprosa; Identitetsskapande; Självinsikt; Vidgade perspektiv; Omvärldsförståelse;

  Sammanfattning : Har skönlitteraturen en given plats i skolan eller är den formen av litteratur någonting med ett historiskt rosa skimmer kring och inte någonting som i själva verket har någon större inverkan på elevernas identitetsskapande, självinsikt och vidgade perspektiv? Detta är en av de undersökta frågorna i studien som har utformats som en systematisk litteraturstudie som innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa funnen litteratur. Det råder delade meningar bland forskare om skönlitteraturens explicita roll gällande medverkandet till elevernas personliga utveckling. LÄS MER