Sökning: "Jessica Wästgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Wästgård.

  1. 1. Pappa i fängelse : En studie från insidan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Johanna Engström; Jessica Wästgård; [2015]
    Nyckelord :Papparollen; fängelsestraff; anknytning; stigma; identitet;

    Sammanfattning : Denna studie har haft för avsikt att undersöka på vilket sätt frihetsberövade pappor påverkas i relationen till sina barn under sin fängelsevistelse. De frågor studien utgick ifrån var på vilket sätt föräldraskapet påverkades, samt vilka svårigheter som uppstod med papparollen under frihetsberövandet. LÄS MER