Sökning: "Jessika Lampa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessika Lampa.

  1. 1. Energisimuleringar av trapphus

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Jessika Lampa; [2019]
    Nyckelord :Energieffektivisering; inomhustemperatur; värmeläckage; installationer; simulering; IDA ICE; parameterstudie;

    Sammanfattning : Ett varmt trapphus tyder på att det sker oavsiktligt värmeläckage någonstans i byggnaden. Det är av vikt att ta reda på orsaken till värmeläckaget för att kunna minska energiförluster. I Lindbäcks flervåningshus finns trapphus som är för varma än vad de är tänkt att vara. LÄS MER