Sökning: "Jessika Lindahl Jansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessika Lindahl Jansson.

  1. 1. Elevers värderingar om bedömning och uppfattningar om betyg : En kvantitativ studie om betygskriterier, planering och betyg

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Jessika Lindahl (Jansson); [2014]
    Nyckelord :education and health; planning; grading; grading criteria and assessment; idrott och hälsa; planering; betyg; betygskriterier och bedömning;

    Sammanfattning : AbstractThe purpose of this study was to investigate students' perception of their grades in relation to the grading criteria in physical education. To investigate this used issues: how values and experience rating criteria? How do students their teachers' planning of lessons? How do students grading assessment in physical education and what they believe is important? The method used was a questionnaire with closed questions. LÄS MER