Sökning: "Jessika Lowe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessika Lowe.

  1. 1. Arbetsterapeuters upplevelser av gruppaktiviteters betydelse för delaktighet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - en intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Lina Östlund Wessberg; Jessika Lowe; [2019]
    Nyckelord :Arbetsterapi; delaktighetsperspektiv; gruppaktivitet; intellektuell funktionsnedsättning; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har nedsatt kognitiv förmåga vilket kan medföra vissa hinder i vardagen, till exempel svårigheter att ta initiativ till socialt umgänge. Gruppaktiviteters betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning är ett aktuellt område där få studier är gjorda. LÄS MER