Sökning: "Jessika Pedersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessika Pedersen.

  1. 1. En mamma som alla andra. En kvalitativ studie om lesbiska icke bärande mödrars erfarenheter av att bli mamma

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Casandra Rosqvist Johansson; Jessika Pedersen; [2021-03-30]
    Nyckelord :lesbiskt föräldraskap; icke bärande modern; heteronorm; moderskapsnorm; kärnfamiljsideal; föräldrablivande; moderskapsidentitet; HBTQ;

    Sammanfattning : Föräldrablivande och föräldraskap är frågor som rönt uppmärksamhet inom en rad olika forskningsdiscipliner. Majoriteten av den forskning som bedrivits i frågorna tar avstamp i den heterosexuella kärnfamiljens erfarenheter. LÄS MER