Sökning: "Jill Ahlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jill Ahlström.

  1. 1. Får jag vara med? : En innehållsanalys av två läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet med fokus på etnisk och religiös mångfald

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Jill Ahlström; [2022]
    Nyckelord :läromedel; svenska som andraspråk; etnisk mångfald; religiös mångfald; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Abstract: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning läromedel i svenska som andraspråk på gymnasiet innehåller etnisk och religiös mångfald, samt hur utvalda delar framställs med fokus på etnisk och religiös inkludering. Arbetets teoretiska ramverk har utgjorts av representationsteori, begreppet orientalism samt begreppet etnocentrism. LÄS MER