Sökning: "Jill Holmgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jill Holmgren.

  1. 1. ”Afterwork = Alkohol efter jobbet” : En kvalitativ studie runt alkoholbruk i sälj- och finansbranschen och chefernas inflytande om detsamma

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Jill Holmgren; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER