Sökning: "Jim Cummins"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Jim Cummins.

 1. 1. Språkinlärning på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annika Brisenfjord; Victoria Hjoberg; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Andraspråksinlärning; Fritidshem; Framgångsfaktorer; Stöttning; Samspel Relationer; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. LÄS MER

 2. 2. En empirisk studie om sambandet mellan matematik och läsförståelse : med inriktning på textuppgifter samt vilka hinder som kan uppstå för elevers förståelse för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Melissa Karlsson; Alva Hultén; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie fokuserar på sambandet mellan matematik och läsförståelse med inriktning på textuppgifter. Syftet med den empiriska studien är att få en djupare förståelse om läsförståelsens roll i elevers arbete med textuppgifter i matematik. LÄS MER

 3. 3. Språkliga utmaningar i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Skogar; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskap; språkutvecklande undervisning; Jim Cummins; begrepp;

  Sammanfattning : Som en följd av en ökad migration i världen har idag cirka 32 procent av eleverna i den svenska gymnasieskolan utländsk bakgrund. De senaste åren har dessutom andelen nyanlända elever ökat stort – år 2017 gick ungefär var tionde gymnasielev på språkintroduktion. LÄS MER

 4. 4. ”Tänk dig att du ska baka en kladdkaka…” : Stöttningspraktiker hos lärare som undervisar i icke-språkcentrerade kurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Lundwall; [2019]
  Nyckelord :Language-based education; language-based learning; genre-based pedagogy; scaffolding; educational language; common language; language domains; literacy; Språkinriktad ämnesundervisning; språkinriktat lärande; genrepedagogik; stöttning; skolspråk; vardagsspråk; språkdomäner; litteracitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine in what way teachers in upper secondary school who teaches non-language centered courses uses scaffolding within the theoretical context of language-based learning to support their students’ learning. The study will also examine if there is a difference depending on what subjects the teacher is licensed to teach in. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning i förskolan : förskollärarnas förhållningssätt till barn med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emelie Ottosson; Beatrice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; språkstörning; flerspråkighet; enspråkighet; förskollärare; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra olika förskollärare med olika erfarenheter i förskolan upplever arbetet med barn som har en språkstörning. Vi var nyfikna på hur arbetssättet i förskolan kan se ut när man arbetar med barn som har en språkstörning men även om förskollärarna upplever att det finns några skillnader på barn som har ett eller flera språk i kombination med språkstörning. LÄS MER