Sökning: "Jim Cummins"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jim Cummins.

 1. 1. Språkutveckling gynnar alla - En kvalitativ studie baserad på lärares perspektiv om språkutvecklande SO-undervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Albana Kida; Vanessa Kastrati; [2020]
  Nyckelord :SFL; sociokulturellt perspektiv; so-undervisning; språkutveckling; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : Idag ställs lärare inför stora utmaningar i läraryrket. En av utmaningarna är arbetet med flerspråkiga elever som inte behärskar sitt andraspråk tillräckligt för att nå målen i skolan. LÄS MER

 2. 2. Språkliga utmaningar i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Skogar; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskap; språkutvecklande undervisning; Jim Cummins; begrepp;

  Sammanfattning : Som en följd av en ökad migration i världen har idag cirka 32 procent av eleverna i den svenska gymnasieskolan utländsk bakgrund. De senaste åren har dessutom andelen nyanlända elever ökat stort – år 2017 gick ungefär var tionde gymnasielev på språkintroduktion. LÄS MER

 3. 3. ”Tänk dig att du ska baka en kladdkaka…” : Stöttningspraktiker hos lärare som undervisar i icke-språkcentrerade kurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Lundwall; [2019]
  Nyckelord :Language-based education; language-based learning; genre-based pedagogy; scaffolding; educational language; common language; language domains; literacy; Språkinriktad ämnesundervisning; språkinriktat lärande; genrepedagogik; stöttning; skolspråk; vardagsspråk; språkdomäner; litteracitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine in what way teachers in upper secondary school who teaches non-language centered courses uses scaffolding within the theoretical context of language-based learning to support their students’ learning. The study will also examine if there is a difference depending on what subjects the teacher is licensed to teach in. LÄS MER

 4. 4. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 5. 5. Hur kan lärare arbeta språkutvecklande inom de naturvetenskapliga ämnena i åk 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2018]
  Nyckelord :begreppsförståelse; kunskapsutveckling; mellanstadiet; naturvetenskapliga ämnen; språkutveckling; vardagligt språk; vetenskapligt språk;

  Sammanfattning : I detta arbete har vårt syfte varit att undersöka hur undervisande lärare kan arbeta språkutvecklande i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Genom sökningar i databaser och sökmotorer har vi funnit litteratur som sträcker sig från 1980-talet fram till idag. LÄS MER