Sökning: "Jim Cummins"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jim Cummins.

 1. 1. Språkliga utmaningar i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Skogar; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskap; språkutvecklande undervisning; Jim Cummins; begrepp;

  Sammanfattning : Som en följd av en ökad migration i världen har idag cirka 32 procent av eleverna i den svenska gymnasieskolan utländsk bakgrund. De senaste åren har dessutom andelen nyanlända elever ökat stort – år 2017 gick ungefär var tionde gymnasielev på språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 3. 3. Lärare till elever med svenska som andraspråk : Åk 1-3 lärares röster om sin undervisning av elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Mimmi Kavhed; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; SVA-elever; kunskapsspråk;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur fyra klasslärare i åk 1-3 organiserar sin undervisning för att utveckla det svenska kunskapsspråket hos elever med svenska som andraspråk. Bakgrunden behandlar synen på ämnet svenska som andraspråk och hur den förändrats med tiden. Studien lyfter fram likheter och skillnader i lärarnas beskrivningar. LÄS MER

 4. 4. Hur kan lärare arbeta språkutvecklande inom de naturvetenskapliga ämnena i åk 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2018]
  Nyckelord :begreppsförståelse; kunskapsutveckling; mellanstadiet; naturvetenskapliga ämnen; språkutveckling; vardagligt språk; vetenskapligt språk;

  Sammanfattning : I detta arbete har vårt syfte varit att undersöka hur undervisande lärare kan arbeta språkutvecklande i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Genom sökningar i databaser och sökmotorer har vi funnit litteratur som sträcker sig från 1980-talet fram till idag. LÄS MER

 5. 5. Vikarierande andraspråkslärare : En undersökning rörande samordningsmöjligheten mellan svenska som andraspråk och svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Josefsson; [2015]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Svenska; Gy11; Läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande undersökning har varit att analysera de övergripande målen för svenska som andraspråks- och svenskundervisningen på svensk gymnasieskola, kunskapskraven för kurserna Svenska som andraspråk 1 och Svenska 1 samt frågor ur ett läromedel för respektive kurs. De läromedel som har analyserats är Svenska etc. LÄS MER