Sökning: "Jim Klokker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jim Klokker.

  1. 1. Certifieringens betydelse inom byggbranschen : En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Jim Klokker; Markus Persson; [2018]
    Nyckelord :Knowledge transfer; kunskapsöverföring; miljöcertifikat; miljöcertifiering;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen för hur två byggföretag förhåller sig till miljöcertifieringar, samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från en sådan certifiering i termer av kunskapsöverföring. Empirisk data har samlats in genom intervjuer av utvalda respondenter samt dokumentanalys av certifieringsdokumenten. LÄS MER