Sökning: "Jim Lundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jim Lundberg.

  1. 1. Jag har ett mönster - Boksamtal i årskurs två

    C-uppsats,

    Författare :Julia Lundberg; Madelaine Johansson; [2009]
    Nyckelord :Boksamtal; social och litterär stimulans; dialog;

    Sammanfattning : SammanfattningBoksamtal har en vetenskaplig förankring i det sociokulturella perspektivet som betonar människors gemensammalärande och dialog som en förutsättning för individens och gruppens utveckling. Syftet med studien är att undersöka hurboksamtal stimulerar den litterära och sociala utvecklingen hos fem elever i en årskurs två. LÄS MER