Sökning: "Jim Stein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jim Stein.

 1. 1. Att vårda under hot : Ambulanssjuksköterskors uppfattningar av hot inom ambulanssjukvård - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Albin Blixt; Jim Stein; [2018]
  Nyckelord :Threat; ambulance; phenomenography; perception; nurse; life world; care relationship; Hot; ambulans; fenomenografi; uppfattning; sjuksköterska; livsvärld; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att befinna sig i miljöer som kan uppfattas som hotfulla är ingen ovanlighet för ambulanssjuksköterskor. Att utsättas för hot i sitt arbete förekommer och uppfattas som ett problem av många inom ambulansverksamheten och är enligt såväl nationella som internationella studier ett växande problem. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation vid triage och på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Rebecka Richter; Jim Stein; [2012]
  Nyckelord :triage; communication; emergency department; hindrance; promote; triage; kommunikation; akutmottagning; hinder; befrämja;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med triage på akutmottagningen är att säkerställa att patienter med störst behov av vård får det inom rimlig tid och på ett korrekt sätt. Triageprocessen inleds med att skapa en första kontakt mellan sjuksköterska och patient där kommunikationen är av stor betydelse. LÄS MER