Sökning: "Jimmy Eriksson Thorell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimmy Eriksson Thorell.

  1. 1. Den självupplevda anställningsbarheten inom en gränslös karriär : En kvalitativ studie

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Timmy Andersson; Jimmy Eriksson Thorell; [2017]
    Nyckelord :Employability; career; Anställningsbarheten; karriär;

    Sammanfattning : Bakgrund: Teorier kring den gränslösa karriären har vuxit fram för att förklara de karriärer som är icke-linjära samt ej utspelar sig inom en och samma organisation genom hela karriären. Den stora skillnaden i den nya teorin är att individen har tagit över ansvaret för sin karriärutveckling från organisationen. LÄS MER