Sökning: "Jimmy Holmroos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimmy Holmroos.

  1. 1. Upplevelser av personlighetsförändringar under och efter ett kemiskt beroende

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

    Författare :Jimmy Holmroos; [2021]
    Nyckelord :Personlighet; förändring; missbruk; beroende; återhämtning;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om respondenterna upplevde personlighetsförändringarfrån att vara fast i ett missbruk till att sedan sluta missbruka och bli fri från det. Enkvalitativ metod användes där sex respondenter, tre män och tre kvinnor i åldersspannet27 till 50 år fick genomgå semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. LÄS MER