Sökning: "Jimmy Hussain"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimmy Hussain.

  1. 1. Påverkar olika examinationsformer olika stressnivå och olika prestationsmotivation?

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Sanna Hussain; Jimmy Kareliussén; [2016]
    Nyckelord :students; examination types; perceived stress; achievement motivation; studenter; examinationsformer; upplevd stress; prestationsmotivation;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka studenters stressnivå genom attstudera huruvida olika examinationsformer kan leda till olikastresstyp, prestationsmotivation och upplevd stress. Metoden somgenomfördes var en enkätundersökning där man undersökte hurstudenter upplevde nivån av stress och prestationsmotovation inför treolika examinationstyper; salstentamen, hemtentamen och muntligpresentation. LÄS MER