Sökning: "Jimmy Järvinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimmy Järvinen.

  1. 1. En existentiell kampIndividuella erfarenheter av ett liv med kostrestriktioner för personer med hemodialysbehandling

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Alexander Johansson; Jimmy Järvinen; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER