Sökning: "Jimmy Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jimmy Jansson.

 1. 1. Valuation Practices of IFRS 17

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Björn Widing; Jimmy Jansson; [2018]
  Nyckelord :IFRS 17; Valuation; Life insurance; Insurance contracts; Contractual service; IFRS 17; Värdering; Livförsäkring; Försäkringskontrakt; Avtalsmässig servicemarginal;

  Sammanfattning : This research assesses the IFRS 17 Insurance Contracts standard from a mathematical and actuarial point of view. Specifically, a valuation model that complies with the standard is developed in order to investigate implications of the standard on financial statements of insurance companies. LÄS MER

 2. 2. Digital teknik : En studie om rektorers uppfattningar om digitaliseringen på yrkesförberedande program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jimmy Jansson; [2018]
  Nyckelord :Fenomenografi; digitalisering; digital teknik; digital ojämlikhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka rektorers upplevelser om digitaliseringen på restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell-, restaurang- och bageriprogrammet, metoden för studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Analysarbetet genomfördes med utgångspunkt ur en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Bland kulturvetare, småpåvar och heliga kor: En kvalitativ fallstudie om organisatoriska värderingars dynamik och tvetydighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Jansson; Jimmy Björklund; Adrian Schmidt; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriska Värderingar; Organisationskultur; Kulturvetare; Tolkningsföreträde; Småpåvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Bland Kulturvetare, Småpåvar och Heliga kor: en Kvalitativ Fallstudie om Organisatoriska Värderingars Dynamik och Tvetydighet Seminariedatum: 2017-06-01 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Jimmy Björklund, Andreas Jansson och Adrian Schmidt Handledare: Devrim Göktepe-Hultén Nyckelord: Organisatoriska Värderingar, Organisationskultur, Kulturvetare, Tolkningsföreträde, Småpåvar Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för organisatoriska värderingars dynamik. Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsstrategi, med en metateoretisk utgångspunkt i ett interpretativistiskt och social-konstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsledning i skolan : En studie om samarbetet mellan huvudman och rektor med utgångspunkt i Lagen om skydd mot olyckor

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jimmy Jansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract  The main purpose with this study is to investigate how principals consider that interaction about resources according to the law of protection against accidents works in their municipalities. There are little research done about this subject. LÄS MER

 5. 5. Förekomsten av systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering i skolan : En studie av respektive utbildningsplaner för lärare och rektorer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Jimmy Jansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe Swedish school is the biggest place of work in the country. Statistics about the Swedish school shows that both students and teachers work in an environment who has elements of violations, threats and violence, and study environments where many students do not feel they have a study environment during class. LÄS MER