Sökning: "Jimmy Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jimmy Olsson.

  1. 1. Examining the use of mobile apps for developing writing in English language learning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Emil Andersson; Jimmy Olsson; [2018]
    Nyckelord :Mobile apps; writing; English language learning; collaborative learning; collaborative feedback.;

    Sammanfattning : We have observed that in some ways the school system is not fully embracing the imminent technological presence by incorporating digital tools in education. The Swedish curriculum states that schools should utilize technology preparing the pupils for the foreseeable future. LÄS MER

  2. 2. En jämförelse mellan fjärranalystekniker och vågbojar för mätning av oceanografiska parametrar i svenska vatten

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :David Bennich; William Bredberg; Jimmy Olsson; Louis Rulewski Stenberg; Malin Smith; Johnny Söderqvist; [2017]
    Nyckelord :WERA; CODAR; WAMOS II; HF-radar; high frequency; X-band; radar; wave buoy; SMHI; Datawell Directional Waverider; DWR-MkIII; WERA; CODAR; WAMOS II; HF-radar; Högfrekvensradar; X-band; radar; vågboj; SMHI; Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut; Datawell Directional Waverider; DWR-MkIII;

    Sammanfattning : För övervakning av svenska vatten krävs noggranna mätningar av oceanografiska parametrar såsom våghöjd, vågriktning, ytvattentemperatur och ytströmmar. Mätdata för parametrarna samlas in av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och används till prognoser, sjöfart samt forskning. LÄS MER

  3. 3. SmartBand Alert : Produktframtagning

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

    Författare :Kevin Chau; Jimmy Chau; [2017]
    Nyckelord :smartband; överfallsalarm; överfallsapplikation; överfalls klocka;

    Sammanfattning : Projektmedlemmarna har valt att samarbeta med uppdragsgivarna David Almgren och Hussam Alshammari. För att båda två är ambitiösa och drivna studenter från högskolan i Halmstad med ett intressant projekt inom produktutveckling och vill vidarutveckla 3D-modellen som författarna har tagit fram åt uppdragsgivarna. LÄS MER

  4. 4. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot och våld i arbetslivet

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Jimmy Olsson; Tony Ek; [2014]
    Nyckelord :Threatening; violence; prehospital; emergency service; paramedic; nursing staff.; Hot; våld; prehospital; ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; vårdpersonal.;

    Sammanfattning : Syfte: Undersöka sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens erfarenheter och upplevelser av hot och våld i arbetslivet. Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats. Sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Materialet analyserades med en innehållsanalys. LÄS MER

  5. 5. Rollspel för revisorer – en undersökning av revisorns roll vid nedskrivningsprövning av goodwill

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jimmy Gustafsson; Johan Olsson; Karin Svensson; [2013]
    Nyckelord :IFRS; goodwill; nedskrivningsprövning; revisorns roll; förväntningar; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER