Sökning: "Joacim Söderhäll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joacim Söderhäll.

  1. 1. Friidrottares idrottsmotivation under Covid19-pandemin En kvalitativ intervjustudie med tävlande friidrottare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Anton Klint; Joacim Söderhäll; [2021-10-22]
    Nyckelord :covid-19; friidrott; motivation; self determinatation theory;

    Sammanfattning : Intro: Under Covid19-pandemin har förutsättningar för människor inom en mängd fält i hela samhället påverkats. Vissa riktlinjer och bindande regler har gällt under denna period för att begränsa smittspridning. Idrottsrörelsen, som i Sverige engagerar många människor anses ha påverkats negativt under denna period. LÄS MER