Sökning: "Joacim Tornéus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joacim Tornéus.

  1. 1. Ideologi, representation och likformighet : En studie av sju svenska riksdagspartier 1994 kontra 2014

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Joacim Tornéus; Jimmy Gustafsson; [2014]
    Nyckelord :Svenska partier; politiska ideologier; demokratisk representation;

    Sammanfattning : Flera politiska teorier har under 1900-talet talat om hur moderna demokratiska partier riskerar bli mer lika varandra. Denna undersöknings syfte är att undersöka om detta förefaller vara fallet i Sverige mellan åren 1994 och 2014. LÄS MER