Sökning: "Joakim Hagenfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Hagenfeldt.

  1. 1. Användningsmönster av naturområden i Göteborg - En studie om tillgänglighet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Joakim Hagenfeldt; Frida Fredriksson; [2019-08-02]
    Nyckelord :Tillgänglighet; Tätortsnära natur; Hållbar tillgänglighet; Naturområden; Tidsgeografi; Urbanisering;

    Sammanfattning : Det är av vikt att grönska i städer bevaras i samband med förtätningen av städer, för att säkra tillgång till naturupplevelser och friluftsliv för dess invånare. Speciellt uppmärksammat är behovet och konflikten mellan förtätning och bevarande av tätortsnära natur i hastigt urbaniserade städer. LÄS MER