Sökning: "Joakim Niklasson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Joakim Niklasson.

 1. 1. Designing a New Warehouse to Improve Space Utilization and Handling Efficiency: A Case Study of a Production Warehouse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Ramström; Emil Niklasson; [2021]
  Nyckelord :Warehousing; warehouse design; production warehouse; contextual factors; space utilization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Designing a new warehouse to improve space utilization and handling efficiency: A case study of a production warehouse Authors: Emil Niklasson, Erik Ramström Supervisor: Joakim Kembro, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Problem description: The focus on warehousing has grown in the industry during the 21st century to increase the competitive advantage of companies. Despite this, the development of the coil warehouse at Alfa Laval has received little focus during the last decades. LÄS MER

 2. 2. En enkätstudie om ADL-bedömningens betydelse för patientens uppfattningar om sin utförandekapacitet.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Joakim Niklasson; [2017]
  Nyckelord :arbetsterapi; nedsättning; självständighet; återinläggning.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Befolkningen i Sverige blir äldre vilket medför komplicerade åkommor, återinläggningar och ökat tryck på hälso- och sjukvården. Bristande uppfattningar om utförandekapacitet hos patienten bidrar till återinläggning. LÄS MER

 3. 3. Utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid torkning av sågspån i en pneumatisk tork

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Joakim Niklasson; [2015]
  Nyckelord :torkning; pneumatisk; VOC; sågspån; utsläpp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Prediktiv modellering av fotbollsspelares utveckling baserat på semifiktiv data

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Karl Niklasson; Joakim Skog; [2014]
  Nyckelord :data mining; klassificering; fotboll; football manager; maskininlärning; semifiktiv data; prediktiv modellering;

  Sammanfattning : Det finns ett behov att hitta och rekrytera skickliga spelare till sin fotbollsklubb på ett kostnadseffektivt sätt. Den nuvarande processen med talangscouter är tidsödande och kostsam. Automatiserad dataanalys kan underlätta sökandet efter de önskade spelarna. LÄS MER

 5. 5. Vad kommunicerar goodwill? : Olika aktörers syn på goodwill

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Joakim Jansson; Jacob Niklasson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Goodwill är ett redovisningsbegrepp som uppkommer vid förvärv och redovisas i ett bolags balansräkning. Balansposten uppstår när ett bolag förvärvar en enhet för mer än det verkliga värdet på ett företags nettotillgångar, d.v.s. LÄS MER