Sökning: "Joakim Norberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Joakim Norberg.

 1. 1. "Allting var ju liksom upp och ned" Närståendes upplevelser i samband med inläggning på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Joakim Norberg; Cie Ljusberg; [2015-08-04]
  Nyckelord :intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; närstående; upplevelse; inläggning; kvalitativ; intensive care; critical care; critical care nursing; relative; family; next of kin; experience; admission; qualitative;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det förekommer att närstående är närvarande vid inläggning av kritiskt sjukpatient på intensivvårdsavdelning. Tidigare forskning visar att närstående har behov av närhetoch delaktighet under vårdtiden, dock saknas forskning gällande närståendes upplevelser isamband med inläggningsfasen. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av sjökalkningens eventuella effekter på öring och röding i jämtländska fjällsjöar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Joakim Norberg; [2009]
  Nyckelord :Försurning kalkning fjällsjöar röding;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Prediction of Future Development of MCI patients Based on Cognitive Function

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joakim Norberg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mild Cognitive Impairment (MCI) refers to a transitional stage between normal aging and dementia. The purpose of this study was to predict the development of MCI patients based on cognitive function. 222 MCI patients were studied at baseline and at a follow-up of 2 years. LÄS MER

 4. 4. Goodwill-hur påverkas vinst, soliditet och fortlevnad med IFRS3?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Lindkvist; Håkan Norberg; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Införandet av IFRS 3 inom EU och därmed även Sverige, omfattar företag som har aktier och andra värdepapper noterade på en reglerad marknadsplats. Det finns ett intresse av att få en värdering av goodwill och immateriella tillgångar som ligger närmare marknadsvärdet. LÄS MER