Sökning: "Joakim Nortoft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Nortoft.

  1. 1. Värderelevans av segmenteringsinformation : En kvantitativ studie över svenska börsnoterade bolag

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joakim Nortoft; Victoria Wiebols; [2017]
    Nyckelord :Eventstudie; kumulativ abnormal avkastning; kvartalsrapporter; primärsegment; segmentsrapportering; sekundärsegment; värderelevans;

    Sammanfattning : Tillkännagivande av företagsspecifik information i finansiella rapporter är ofta kopplade till kostnader för företag varför det finns ett intresse att undersöka huruvida publicerad information är relevant för investerare innan den delges. Mot bakgrund av tidigare forskning formuleras två hypoteser om att segmenteringsinformation i primär-, respektive sekundärsegment påverkar den kumulativa abnormala avkastningen kring publicering av kvartalsrapporter i Sverige. LÄS MER