Sökning: "Joakim Starborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Starborg.

  1. 1. Integration i fritidshem : Fritidspedagogers syn på arbete med integration av nyanlända elever

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Joakim Starborg; Mikael Jensen; [2017]
    Nyckelord :Elev; Fritidshem; Integration; Nyanländ;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad fritidspedagoger säger om hur de arbetar med integration av nyanlända elever. Detta mot bakgrunden att många människor, under de senaste decennierna, sökt sig till Sverige av olika anledningar. LÄS MER