Sökning: "Joakim Sverenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Sverenius.

  1. 1. En beskrivning av den meningsskapande processen och dess kliniska användbarhet

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Joakim Sverenius; [2011]
    Nyckelord :value; meaning; structure; process; intentionality; phenomenology; värde; mening; struktur; process; intentionalitet; fenomenologi;

    Sammanfattning : Det inledande resonemanget leder fram till att meningsskapande förankringsarbete är viktigt men att detta ofta saknas i kliniskt arbete med ångest och depression. Från detta följer syftet att göra meningsskapande processer tillgängliga i det kliniska arbetet med ångest- och depressionsliknande lidanden genom att svara på frågeställningen: Hur söker vi efter och skapar övergripande och meningsfulla värden? Skriftliga beskrivningar från tre deltagare samlades in och analyserades utifrån en deskriptiv fenomenologisk metod vilket möjliggjorde identifierandet av den psykologiskt relevanta processtrukturen. LÄS MER