Sökning: "Joakim Thorén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Thorén.

  1. 1. Medborgarnas uppfattning av demokratin: En fallstudie om väljarnas uppfattning av demokratin i Nya Zeeland efter valsystemsreformen 1996

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Joakim Ståhl; Ebba Thorén; [2017]
    Nyckelord :Demokrati; Tillfredsställelse; Representation; Valsystem; Social Sciences;

    Sammanfattning : Vad medborgarna önskar av sin demokrati är en omdiskuterad fråga och landar i vilket valsystem som, ur ett medborgerligt perspektiv, är att föredra. Forskningen har tidigare kommit fram till att ett majoritetsvalsystem ger bättre förutsättningar för ansvarsutkrävande och proportionella valsystem bättre möjlighet till representation. LÄS MER