Sökning: "Joakim Widerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Widerström.

  1. 1. YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Björn Kemp Widerström; Joakim Von Stockenström; [2008]
    Nyckelord :YouTube; Internetmarknadsföring; Diffusion of innovation; Word of Mouth; Buzz marketing; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal? Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: Attraktion och Repulsion Marknadsföring, FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Björn Widerström och Joakim von Stockenström Handledare: Björn Carlsson och Roland Knutsson. LÄS MER