Sökning: "Joanna Bertilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joanna Bertilsson.

 1. 1. Befrielse från kupongskatt för utländska bolags näringsbetingade andelar - Bulvanregelns och den EU-rättsliga missbruksprincipens inverkan på möjligheten till skattebefrielse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; källskatt; kupongskatt; bulvanregel; EU-skatterätt; missbruksprincip; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag kan använda sig av en holdingbolagsstruktur för att vinstförskjutning ska ske mellan koncernbolag i syfte att minska skattebelastningen. I den svenska kupongskattelagen finns ett undantag från källskatt på utdelningar till utländska bolag, som bedöms motsvara ett svenskt aktiebolag, från deras näringsbetingade andelar. LÄS MER

 2. 2. Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap - förenligt med rätten till skydd för familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :internationell privaträtt; Europakonventionen; erkännande av utländska barnäktenskap; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns en åldersgräns på 18 år för att ingå äktenskap men det finns ändå barn under 18 år i Sverige som är gifta. De gifta barnen har ingått barnäktenskap utomlands. Äktenskapen har erkänts som giltiga i Sverige om makarna saknade anknytning till Sverige när äktenskapen ingicks. LÄS MER