Sökning: "Joanna Ismael"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joanna Ismael.

  1. 1. Att leda på distans. En kvalitativ studie om distansledarskap utifrån chefer och medarbetares perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joanna Ismael; Nathalie Johansson; [2022-02-16]
    Nyckelord :distansledarskap; distansarbete; efterföljare; kommunikation; social interaktion; kontroll och prestation;

    Sammanfattning : Distansarbete är en allmänt växande trend i organisationsvärlden och den rådande pandemin har gjort det till en angelägenhet för företagen i Sverige. En nyckelfaktor för organisatorisk framgång är ledarskap, vilket påvisar vikten av fungerande ledarskap även på distans. LÄS MER