Sökning: "Joanna Krawczyk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joanna Krawczyk.

  1. 1. Pedagogers syn på föräldrasamverkan i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Sandra Nilsson; Joanna Krawczyk; [2015]
    Nyckelord :Föräldrar; Förskollärare; Föräldrasamverkan; Pedagoger; Samverkan;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogers syn på föräldrasamverkan i förskolan. Vi har även intresserat oss på samverkan mellan pedagogerna och föräldrar med annat modersmål än svenska. Vår studie grundar sig på observationer kring bemötande av föräldrar på förskolan. LÄS MER