Sökning: "Joanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Joanna Nilsson.

 1. 1. Teamarbete på BB : En intervjustudie av barnmorskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Nilsson; Rebecca Udén; [2021]
  Nyckelord :teamwork; experience; midwife; assistant nurse; postnatal care; teamarbete; upplevelse; barnmorska; undersköterska; eftervård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teamarbete anses nödvändigt i hälso- och sjukvården. Barnmorskan och undersköterskan ska kunna samarbeta i team tillsammans med andra barnmorskor, undersköterskor samt med andra professioner. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors och undersköterskors upplevelser av teamarbete på ett BB. LÄS MER

 2. 2. Återhämtning från arbetet - Att lyckas ha balans även när arbetet pågår konstant : En kvalitativ studie av individer med gränslösa arbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helena Adbro; Joanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Boundaryless work; recovery activity; recovery experience; recovery from work; Gränslöst arbete; återhämtning från arbetet; återhämtningsaktivitet; återhämtningsupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur individer med gränslösa arbeten möjliggör sin återhämtning i relation till sin arbetssituation, samt identifiera vilka faktorer som möjliggör eller hämmar individens återhämtningsupplevelse av en aktivitet. Tio personer, sju kvinnor och tre män i åldern 31-58 år, deltog i studiens semistrukturerade intervjuer som analyserades i en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Talrädsla ur ett elevperspektiv : En kvalitativ undersökning om elevernas erfarenheter av talrädsla och klassrummets maktstruktur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Joanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :talrädsla; den vänliga maktutövningen; retorik;

  Sammanfattning : Denna studie har min egen studie, När kommunikationen brister (Nilsson, 2018) bakom sig i vilken fokus läggs på forskningens skillnader mellan å ena sidan pedagogiskt å andra sidan psykologiskt sätt att se på talrädsla som ett problem för den didaktiska praktiken i svenskämnet. Denna undersökning av talrädslan intar ett elevperspektiv med syfte att se till elevernas erfarenheter av sin talrädsla samt hur eleverna tycker att läraren utövar makt i det pedagogiska klassrummet och svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. När kommunikationen brister : En litteraturstudie om talrädsla, kommunikationsprocess och våga-tala kurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Joanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Talängslan; kommunikation mellan människor; retorik;

  Sammanfattning : Målet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla. Vidare intas ett didaktiskt sociokulturellt perspektiv på elev och lärande samt vad som föreskrivs i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) och elevernas rättigheter till kommunikativa kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av att leva med en person som har Alzheimers sjukdom : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fanny Wilsson; Joanna Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhöriga; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers är en kronisk demenssjukdom som främst drabbar personer över 65 år. Personen som drabbas av Alzheimers sjukdom försämras gradvis och det kan vara svårt för anhöriga att hantera de förändringar som sker och det kan vara en svår övergång att ta över ansvaret i vardagen. LÄS MER