Sökning: "Joanna Ostrowska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joanna Ostrowska.

  1. 1. Motiverande samtal som del av behandling för övervikt och fetma hos vuxna. Finns det en oberoende effekt på viktnedgång? En systematisk översiktsartikel.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Oscar Forell; Joanna Ostrowska; [2019-06-25]
    Nyckelord :Övervikt; Fetma; Viktnedgång; Motiverande samtal; Overweight; Obesity; Weight loss; motivational interviewing;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 1.9 miljarder vuxna människor beräknas lida av övervikt eller fetma. Gränsen för övervikt hos vuxna är ett BMI mellan 25 till 29.9 och gränsen för fetma är ett BMI ≥ 30. LÄS MER