Sökning: "Joanna Zimmerman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joanna Zimmerman.

 1. 1. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 2. 2. IFRS för SME:s

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joanna Hallberg; Jessica Svantesson; [2010-06-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: EU Kommissionen har under flera år arbetat med att förenkla och harmonisera redovisningsreglerna för små och medelstora företag. En harmoniserad redovisning är dock inte oproblematisk och forskning inom ämnet av framförallt Nobes & Parker (2006), presenterar en rad orsaker till skillnader i länders redovisningssystem som hindrar harmonisering. LÄS MER