Sökning: "Joaquim Filipsson-Lillo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joaquim Filipsson-Lillo.

  1. 1. Hälsofrämjande kapital? En kvantitativ studie om allmän upplevd psykisk ohälsa kan förklaras av olika kapitalformer

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Joaquim Filipsson-Lillo; Camilla Vidén; [2016]
    Nyckelord :Levnadsnivåundersökningen; psykisk ohälsa; ekonomiskt kapital; socialt kapital; kulturellt kapital; könsojämlikhet; logistisk regressionsanalys;

    Sammanfattning : Allt fler i Sverige upplever psykisk ohälsa och det har resulterat i en expansion av hälsoforskning. Trots detta är förklaringen till det allt vanligare fenomen ännu inte klarlagt. LÄS MER