Sökning: "Job Characteristic Model"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Job Characteristic Model.

 1. 1. Vilka personlighetsdrag och ledarskapsbeteende hos chefer eftersöks? - En undersökning av jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mathilda Gren; Biljana Slavkovic Toft; [2017]
  Nyckelord :Big five; Ledarskap; Ledarskapsbeteende; Jobbannonser; Personlighetsdrag; Leadership; Leadership Behavior; Job ads; Personality Traits; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ledarpersonlighetsdrag och ledarskapsbeteende som efterfrågats hos chefer i 105 jobbannonser som ingått i studien. Fokus för jobbannonserna har varit tre på förhand valda sektorer och arbetstitlar, ekonomichef, försäljningschef och HR-/personalchef. LÄS MER

 2. 2. Coachning i arbetslivet : - och dess effekt på medarbetares upplevda autonomi, motivation och utveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Rebecca Lönnback Yilma; Tara Nabavi; [2017]
  Nyckelord :Coaching; work life; work life coaching; motivation; employee motivation; employee engagement; intrinsic motivation; extrinsic motivation; autonomy; development; job performance; Coachning; arbetsliv; arbetslivscoachning; motivation; medarbetares motivation; medarbetares engagemang; inre motivation; yttre motivation; autonomi; utveckling; arbetsprestation;

  Sammanfattning : Arbetslivscoachning har etablerat sig på arbetsmarknaden som utvecklingsmetod av medarbetares arbetsprestation. Denna studie syftade till att undersöka coachade medarbetares upplevelser av arbetslivscoachning, i förhållande till autonomi, motivation och utveckling. Respondenterna arbetade på ett kommunalt äldreboende i Stockholmsregionen. LÄS MER

 3. 3. Idealized Paradise? : Leadership in international volunteer organizations in the sustainable development process

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alina Husung; [2016]
  Nyckelord :International volunteer organization; situational leadership style; sustainable development; intercultural communication competence; diversity; organizational commitment; creative tension;

  Sammanfattning : In the sustainable development process, international volunteer organizations are rapidly increasing in developing countries but have become criticized for having over promising benefits and neocolonialism impacts on the local population. In the combination with a discussed inefficient leadership in these organizations, this study aims to understand how international volunteer organizations, with the focus on Mauritius, through leadership more efficiently can maintain their vision to contribute to long-term socio, environmental and economic sustainable development by managing volunteer participants in ways that lead to productive and satisfied volunteers and in its turn result in an improvement of project outcomes. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation vid komplexa och icke-komplexa arbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ewelina Wyszynska; Christer Norbäck; Henrik Pettersson; [2014]
  Nyckelord :reward system; non-monetary rewards; monetary rewards; intrinsic motivation; extrinsic motivation; two-factor theory; Self-determination theory; Job Characteristic Model; work motivation.; belöningssystem; icke-monetära belöningar; monetära belöningar; inre motivation; yttre motivation; tvåfaktorteori; Self-determination theory; Job Characteristics Model; arbetsmotivation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att fastställa om och hur arbetsuppgifternas komplexitetsgrad påverkar vad de anställda motiveras utav. Vidare undersöktes vilka preferenser de anställda med arbetsuppgifter av olika komplexitetsgrad hade gällande icke-monetära belöningar. LÄS MER

 5. 5. Personlig motivation i agil projektledning : En fallstudie på Kambi Sports Solutions AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Vaarala; Johan Svernell; [2013]
  Nyckelord :Projektledning; mjukvaruutveckling; vattenfallsmetoder; agila metoder; scrum; motivation; Self Determination Theory; Job Characteristic Model;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida det är mer eller mindre motiverande för anställda inom mjukvaruindustrin att jobba enligt agila utvecklingsmetoder än enligt traditionella utvecklingsmetoder.Undersökningen har gjorts med teoretisk utgångspunkt från motivationsskapande variabler ur de kontemporära motivationsteorierna Self Determination Theory samt Job Characteristic model. LÄS MER