Sökning: "Job Demand-Resource model"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Job Demand-Resource model.

 1. 1. Att bli påverkad av patientmöten i psykiatrivården : Sjuksköterskors upplevelse av emotionell påfrestning av patientmöten och strategier till välmående i arbets- och privatlivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elvira Evysdotter; [2020]
  Nyckelord :Psychiatric care; Nurses; Well-being; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Social support.; Psykiatrivård; Sjuksköterskor; Välmående; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa kan innebära hög emotionell belastning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och påverka sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med studien är att beskriva vad den dagliga kontakten med patienter med psykisk ohälsa har för betydelse för sjuksköterskors emotionella välmående, vilka resurser som upplevs viktiga för att främja välmående på arbetsplatsen och hur privatlivet påverkar välmående på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Vi är inga robotar! - En enkätstudie som undersöker arbetsmiljön för barnmorskor som arbetar på svenska vårdinrättningar.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Victoria Windén; Johanna Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Barnmorskor; Kvalitet; Rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Forskning påvisar att en stressig arbetsmiljö innebär påfrestningar på barnmorskors hälsa. Tidigare forskning visar även att brister i arbetsmiljön kan ha negativ inverkan på vården till patienterna. LÄS MER

 3. 3. Risker av att ha en hög engagemangsnivå till sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ridhi Sharma; [2020]
  Nyckelord :Work engagement; stress; burnout; motivation and stress management.; Jobbengagemang; stress; utbrändhet; motivation och stresshantering.;

  Sammanfattning : This study aims to understand the relationship between work engagement and the dark side of work engagement. The dark side includes stress and burnout, which are the points of focus of this study. The purpose of this study is to examine what a company can do in order to prevent the negative effects of work engagement. LÄS MER