Sökning: "Job Instructions"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Job Instructions.

 1. 1. Ett förslag på ett arbetssätt för en effektiv upplärning av ny produktionspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henok Merhawi; Benjamin Hasanbegovic; [2019]
  Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Metodstandard; Training Within Industry; Job Instructions; Upplärning; Inlärningskurva; Lärstilar;

  Sammanfattning : När tillverkningsindustrier växer och behovet ökar, skapas ett kritiskt behov av att träna och instruera nya medarbetare för att möta de önskade kundkraven på kort tid. Trots det har företag svårt att veta vilken upplärningsmetod som är mest lämplig för att snabbt träna oerfaren personal till att arbeta produktivt. LÄS MER

 2. 2. Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annica Nilsson; Pernilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Belöning; Elevassistent; Engagemang; Krav; Resurser; Särskilt stöd; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. LÄS MER

 3. 3. Körledaren som sånglärare – en intervjustudie kring körledarens ansvar i koristers röstutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linn Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Friskvård; Kompetens; Körledare; Körsång; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Choir; Competence; Conductor; Vocal technique; Wellness; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som sångerska har jag sjungt en hel del i kör, och på grund av det har jag fått möte flertalet körledare. Dessa körledare har olika kunskaper om rösten, och har lärt mig om rösten på olika sätt. Ibland var det felaktig information som delgavs, ibland var det ordvalen som kunde varit bättre, och ibland hade körledaren full koll. LÄS MER

 4. 4. Monteringsstation för verktygstavlor : Konstruktion och framtagning av monteringsinstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sandra Audo; Pontus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :sandra audo pontus eriksson construction mdh product and process development Assembling station tool boards Construction production assembly instructions husmuttern; Monteringsstation verktygstavlor Konstruktion monteringsinstruktion mdh Mälardalens högskola Produkt- och processutveckling sandra audo pontus eriksson husmuttern;

  Sammanfattning : This thesis project has been carried out with Husmuttern AB as the requestor for the job. Husmuttern AB is a company in the start-up phase which works with developing module houses which are recyclable, disassemblable and standardized. The goal for the thesis project is to design an assembly station for mobile tool boards in a Husmuttern factory. LÄS MER

 5. 5. Hantering av interna och externa variationer : En fallstudie kring implementering av TWI-JI på Holtab

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Josephine Borensved; Rebecca Burtus Sevemar; Markus Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Training Within Industry; Job Instructions; Standardiserat arbetssätt; Variation; Lean Production.;

  Sammanfattning : När en process innehåller variationer är riskerna stora att den producerar kvalitetsbrister och är ineffektiv. Variationer kan orsakas av att operatörer arbetar på olika sätt och därför tar det olika tid för operatörerna att slutföra uppgiften. Oftast finns det även variationer i att slutföra uppgiften för samma operatör. LÄS MER