Sökning: "Joel Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Joel Berg.

 1. 1. The Price of Power: A quantitative study of price elasticity of demand during high electricity prices in Southern Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Berg; Lisa Johnsson; [2024-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unprecedentedly high electricity prices became a pressing issue for consumers in 2021-2022, causing political debate and shedding light on the hourly electricity prices. Out of the four Swedish electricity areas created to facilitate an effective electricity market, this thesis will focus on SE3 and SE4 in the South of Sweden, which experienced the highest prices in 2021-2022. LÄS MER

 2. 2. Genom livets berg- och dalbana : En litteraturöversikt om att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Denice Dahlbeck; Joel Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Relatives; Loss; Identity; Relationships; Stigma; Anhöriga; Förlust; Identitet; Relationer; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk diagnos som drabbar ca två procent av världens befolkning. Sjukdomen kännetecknas av varierande perioder med mani och depression. Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden för denna patientgrupp. Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. LÄS MER

 3. 3. FÖRDELNING AV SJUKSKÖTERSKANS ARBETSTID PÅ EN MEDICINSK VÅRDAVDELNING : EN OBSERVATIONSSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jesper Ingvarsson; Joel Berg; [2023]
  Nyckelord :avbrott; patientsäkerhet; personcentrerad vård; sjuksköterska; säker vård; tid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans kompetensbeskrivning inkluderar sex kärnkompetenser för att ge patienter god och säker vård samt förbättra hälsa och livskvalitet. Studier visar att en sjuksköterskas förmåga att fördela sin tid under en arbetsdag är viktig för patienternas utfall, riskminskning och förbättrade upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Thermal Performance Analysis of High Temperature Borehole Thermal Energy Storage Design from an Insulation Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Tobias Magnusson; Joel Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :High Temperature Borehole Thermal Energy Storage; HT-BTES; Thermal Energy Storage; TRNSYS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Thermal energy storage is a growing concept within the sector of energy production. The concept is based on storage of excess thermal energy, for usage during high demand, as a mean of reducing the need for new production. LÄS MER

 5. 5. Internrevisionens roll : En studie om hur internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Berg; Julia Bremberg; [2017]
  Nyckelord :Internal audit; role; cooperation; management; external audit; Internrevision; roll; samverkan; företagsledning; externrevision;

  Sammanfattning : Internrevisionen påverkar interna och externa intressenter till företaget. Två intressenter som bland annat påverkas är företagsledningen och externrevisionen. För att internrevisionen ska ge önskad effekt är det viktigt att den håller sig objektiv gentemot företaget. LÄS MER