Sökning: "Joel Celander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joel Celander.

  1. 1. Vem bestämmer åt dig? - En analys av självbestämmande och beslutsoförmögenhet i SOU 2015:80

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Joel Celander; [2019]
    Nyckelord :Problemrepresentation; självbestämmande; beslutsoförmögen; funktionsnedsättning; Law and Political Science;

    Sammanfattning : This study sets out to analyze the problem representation in the Swedish official report SOU 2015:80. The study seeks to analyze what sort of understanding the policymakers have of the terms self-determination (självbestämmande) and mentally incompetent (beslutsoförmögen). LÄS MER