Sökning: "Joel Isaksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joel Isaksson.

  1. 1. Modeling and Simulation of a Vertical Wind Power Plant in Dymola/Simulink

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

    Författare :Pär Isaksson; Joel Petersson; [2012]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : A small wind power plant connected to the grid has been modeled in Modelica/ Dymola and controlled using external controllers written in C++. The small wind power plant consists of three wind power units with a nominal power of 3kW and one grid connection interconnected with an internal DCgrid. LÄS MER