Sökning: "Joel Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Joel Jonsson.

 1. 1. Norgemodellen : En fallstudie av vattenkraftens hållbarhet på lokal nivå i Storfjord kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Valdemarsson; Lisa Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Norgemodellen; hållbar utveckling; konflikter; vattenkraft; Storfjord;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker den så kallade Norgemodellen i en norsk vattenkraftskommun, Storfjord, för att diskutera vattenkraftens lokala påverkan och förstå mer om inställningen till och konflikter kring vattenkraft. Teori kring konflikter inom hållbar utveckling diskuteras och analyseras med empirin erhållen från fem intervjuer med totalt sju personer. LÄS MER

 2. 2. Outnyttjade byggrätter för flerbostadshus - Förekommer det och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emil Persson; Joel Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Byggrätter; outnyttjad mark; detaljplan; fastighet; exploatering; genomförandetid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the public report, Ett snabbare bostadsbyggande, a research was made to find out how the utilization of undeveloped building rights could be made more efficient. However, the material on which the research was based was found insufficient, which created the idea for this report. LÄS MER

 3. 3. Installing a photovoltaic system- electricity production and economics : A case study of a PV-system installationon a farm in Falun, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Oskar Syrjä; Lisa Jonsson; Joel Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The installed power of solar produced electricity has increasedexponentially during the last years and an increased interest has risenamong electricity consumers in Sweden regarding installing solar panelsystems. This is a result of a decrease of the initial cost,introduction of a tax credit for small-scale producers and a budgetincrease in a direct capital subsidy. LÄS MER

 4. 4. Analysmodellens praktiska användning : En kvalitativ studie om analysmodellens praktiska användning vid faställande av en oberoende revision inom revisorsbranschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Hahto; Joel Jonsson; [2018]
  Nyckelord :revisor; oberoende; analysmodellen; verktyg; från teori till praktik;

  Sammanfattning : År 2002 implementerades analysmodellen i Revisorslagen (2001:883). Analysmodellen är en självregleringsmodell vars syfte är att säkerställa att den enskilde revisorn inte äventyrar en oberoende revision. LÄS MER

 5. 5. Modelling Techniques for Post-tensioned Concrete Slab Bridges

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Adam Jonsson; Joel Eriksson; [2017]
  Nyckelord :FEM; slab bridge; prestressing; post-tensioning; beam elements; shell elements; cracking; Poisson’s ratio; transverse stiffness;

  Sammanfattning : .... LÄS MER