Sökning: "Joel Tillgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joel Tillgren.

  1. 1. Hur tar kommuner hänsyn till miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan vid gatu- och trafikplanering? - En studie om Lunds och Malmös kommun

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Joel Tillgren; [2015]
    Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Swedish environmental politics is held together by an environmental objectives system consisting of one generational goal, 16 environmental quality objectives and 24 milestone targets. In order to achieve these objectives municipalities are considered to play an important role. LÄS MER