Sökning: "Joel Wedholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joel Wedholm.

  1. 1. BYOD och Cloud Computing : En vägledande studie för hur BYOD bör bedrivas säkert tillsammans med cloud computing

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

    Författare :Fredrik Abramian; Joel Wedholm; [2013]
    Nyckelord :BYOD; Cloud Computing; Security; Productivity; Molntjänst; Säkerhet;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en insikt i hur informationssäkerhetsarbetet påverkas av Bring Your Own Device (BYOD) i kombination med cloud computing. Författarna har kommit fram till sin slutsats genom att utföra intervjuer på två olika verksamheter samt en enkätundersökning som sedan har analyserats med aktuell teori. LÄS MER